Shankar Pandrangi - Global Online MBA Graduate Shankar Pandrangi
Manager, Bearing Point K.K.
Partner, Agile Asia PVT. Ltd.
Online International MBA - Graduate

studentjaliyaweb.jpg Jaliya Rambukpota
Dell, Inc.

Online International MBA - Graduate